Handelsbetingelser ELIT 1-2022

GENERELT
Salgs- og leveringsbetingelser 1-2022 erstatter alle tidligere vilkår og aftaler. Salgs- og leveringsbetingelserne kan være justeret efter tidspunktet for trykte eksemplarer. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem ELIT Scandinavia ApS, i det følgende benævnt sælger, og kunden, i det følgende benævnt køber.


1. TILBUD
Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, såfremt intet andet er nævnt. Aftale om køb er indgået, når mundtlig og/eller skriftlig bestilling er modtaget. Ordren er først bindende for sælger, når varen er sendt eller der foreligger skriftlig ordrebekræftelse.


2. PRISER
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms og levering. Priserne er baseret på valutakurser, toldsatser og gebyrer, der var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis ikke andet er skriftligt aftalt forbeholder sælger sig ret til at foretage prisjusteringer baseret på råvarepriser, valutakurser, told eller afgifter, der er gældende på tidspunktet for fakturering.


3. LEVERING
Levering sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvis varen ikke er på lager, er den oplyste leveringstid baseret på oplysninger fra sælgers leverandør. Sælger forpligter sig til at gøre, hvad han kan for at sikre, at leveringstiden overholdes. Forsinket levering giver ikke køber ret til at hæve handlen eller at kræve erstatning. Såfremt køber ikke kan modtage varen til aftalt tid, sker opbevaring for købers regning og risiko. Sælger kan kræve afregning i henhold til salgsaftalen, som om levering var sket.
Sælger fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte tab eller omkostninger, der måtte opstå som følge af mangelfuld eller forsinket levering.


4. BETALINGSBETINGELSER
Betaling skal ske netto inden for 14 dage fra fakturadato eller i henhold til gældende kreditaftale. Ved forsinket betaling påløber der løbende renteomkostninger med 1,4% pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til helt eller delvist at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav. Sælger har ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen inklusive renter og omkostninger er fuldt betalt. Køber skal derfor behandle varen i overensstemmelse med denne betingelse.


5. FORBEHOLD OG ÆNDRINGER
Sælger tager forbehold for fejl og mangler i trykte data, beskrivelser, tilbud m.m. Specifikationer kan ændres uden varsel. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for sælger. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, hvis dette f.eks. skyldes ændringer foretaget af leverandøren.
Sælger bestræber sig på at levere norske/danske betjeningsvejledninger. Hvis der ikke er nævnt norsk/dansk vejledning under produktet kan vejledningen være på engelsk. Tilgængelige manualer kan ses og downloades under de enkelte produkter. Sælger står naturligvis til disposition for hjælp og vejledning.


6. KLAGER
Køber skal omgående og senest 8 dage efter modtagelse af varen gøre indsigelse imod enhver fejl eller mangler. I modsat fald kan der ikke forventes accept af reklamationen. Reklamation for mangler, der først kan opdages efter montering og prøvning, skal finde sted, så snart manglen er konstateret. Købers reklamationsret er begrænset til fabrikations- og materialefejl. Køber kan kun klage over fejl og mangler, der viser sig inden udløbet af garantiperioden. Alle klager skal være skriftlige. Sælger kan vælge, om de vil udbedre manglen, foretage en ny levering eller kreditere varen. Sælger dækker ikke købers omkostninger eller brug af egne eller eksterne rådgivere, når han selv forsøger at afhjælpe en eventuel mangel.


7. GARANTI OG ANSVAR
Garantiperioden er et år fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt. Sælger forpligter sig til at levere en fejlfri og funktionel vare i henhold til gældende tekniske specifikationer I modsat fald er sælger, ved rettidig reklamation, forpligtet til at bringe udstyret i foreskreven stand.


Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for mulige skader, tab eller ekstra omkostninger, der direkte eller indirekte måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved varen. Herunder også software, eller forkert brug, medmindre sælger har udvist groft uagtsomhed. Køber er ansvarlig for egne uddannelse og kontrolrutiner, der sikrer korrekt brug af udstyr og produkter.


8. SOFTWARE
Køber forpligter sig til ikke at kopiere, duplikere eller distribuere software eller adgangskoder leveret af Sælger. Køber er opmærksom på, at dette kan medføre straffeansvar.


9. ANNULERING
En bindende købsaftale indgås, når sælger har bekræftet købers ordre. Aftalen kan kun ændres eller opsiges med sælgers skriftlige samtykke.


10. RETURNERIN
Returnering af købt udstyr kan kun ske med sælgers samtykke, og sker for købers regning og risiko. Returnering af udstyr krediteres med op til 80 % af salgsværdien for standard ubrugte lagervarer i ubeskadiget orginal emballage. Skaffevare og brugt udstyr tages ikke retur.


11. LEJE / LÅN
Ved leje/lån af udstyr er køber selv ansvarlig for at forsikre udstyret. Køber er ansvarlig for at returnere udstyret, når leje-/låneperioden udløber. Sker dette ikke, vil køber blive faktureret efter gældende takster indtil udstyret er returneret.


12. FORCE MAJEURE
Sælger er ikke ansvarlig, såfremt Force Majeure-forhold forhindrer købets opfyldelse eller gør købets opfyldelse urimeligt byrdefuld.

Albertslund den 18. februar 2022

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for gode tilbud og nyttig information!

<>