Installationstest og KLS system

Oprettet d.

For altid at sikre en høj standard ved elektrisk installationsarbejde, er det i Danmark et krav at installatøren har et KLS system. Dette indebærer bl.a. test af elektriske installationer efter gældende lovgivning, som DS/HD 60364.
 

Enhver ny installation eller udvidelse på eksisterende installation, skal afsluttes med en verifikation af installation. En verifikation indeholder bl.a. eftersyn, måling og afprøvning, samt efterfølgende rapportering af værdierne.Strømmåling med EuroMaster AutoEv


Det tager tid at udføre de nødvendige målinger, og det tager tid at udfører den krævede dokumentation. Det er derfor vigtigt at vælge en installationstester, som hjælper med nemt og hurtigt at udfører alle de nødvendige målinger.


Med en installationstester fra ELIT kan man udføre alle de lovpligtige målinger samt en række ekstra målinger
, som også kan være nødvendige. F.eks. test af ladestandere og måling af lækstrømme.


Dokumentation er et lovkrav. Du kan vælge at skrive alt ned på papir og arkivere det i mapper. Eller du kan vælge et instrument, som ikke kun måler alt, men også nemt og struktureret kan gemme alle målinger til senere dokumentation - det er tidsbesparende. ELIT EuroMaster AutoEV er det optimale valg for en komplet installationstester.


Herunder kan du læse mere om udførelse af de forskellige målinger. Ønsker du yderligere oplysninger, står vi naturligvis til disposition.

Installationstest: lovkrav for udførelse

Når slutkontrollen skal laves, er der en række test, der skal eller med fordel kan udføres, før installationen er lovlig, sikker og klar til brug. 
 

Den række tests du skal udføre, er:

 1. Gennemgangstest af beskyttelsesleder, potentieludligning og til udsatte dele.
 2. Isolationstest for måling af isolationsmodstand.
 3. Test af fejlstrømsafbrydere RCD/HPFI test
 4. Kortsslutningsstrøm/impedans for kontrol af Ik min
 5. Test af jordspyd og overgangsmodstand til jord
 6. Polaritet og fasefølge
 7. Kontrol af spændingsfald
 8. Kontrol af lækagestrøm
 9. Evt. kontrol af SPD/transientbeskyttelse

Gennemgangstest i beskyttelseslederne og udligningsforbindelser

Denne test er nødvendig for at kontrollere gennemgangen og lav modstand i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser.

 1. Du skal udføre testen som lav ohm måling med god opløsning og stor nøjagtighed. 
 2. Målingen udføres med en tomgangsspænding på 4 – 24V AC/DC og med en strøm på mindst 200mA. 
 3. Der måles fra hovedjordklemmen i tavlen til fjerneste ende af alle beskyttelsesledere. 
 4. Du kan evt. gå fra samling til samling, så du er sikker på at dække alle de steder, der er forbundet – fra jordplint og til samtlige stikkontakter og udtag.


For disse målinger skal der ofte bruges ekstra lange prøveledninger. Med ELIT installationstestere medfølger en ekstra 20 meter prøveledning. Er dette ikke nok tilbyder vi også kabeltromler på op til 100 meter, så du nemt og hurtigt kan udføre testen.

 • Du skal huske at kalibrerer dine prøveledninger før måling, så du ikke ender med at måle modstanden på dem men rent faktisk der, hvor det gælder. 


Når du har fået resultaterne for din gennemgangsmåling, skal du ud fra installationen vurdere, om det er acceptable værdier. Du kan på din ELIT installationstester vælge grænseværdier, så du automatisk får vist ‘OK’ eller ‘ikke OK’ og får dette gemt i din dokumentation.

Isolationstest

Isolationstestens formål er, at kontrollere eventuelle overgang mellem spændingsførende ledere og jord. 

 • Testen udføres med en høj spænding, og man måler modstanden i installationens isolering. Modstanden skal være så stor som mulig og normalt over 1 mega ohm.
 • Isolationstest udføres normalt med 500V og på en spændingsløs installation. Det anbefales at frakoble elektronik og følsomme brugsgenstande før test.
 • Der måles mellem hver spændingsførende leder og jord. Eller man kan kortslutte L1, L2, L3 & N, og måle i forhold til jord, hermed undgås farlige potentiale mellem de spændingsførende dele. Denne kortslutning kan nemt udføres med ELIT ISOL-4 blæksprutte med fleksible magnet prober. Husk at fjerne blæksprutten inden spændingen genindkobles.


Selve isolationstesten kan udføres med en indstillelig prøvespænding på normalt 250V, 500V eller 1000V.
Kravet for valget af spændinger afhænger af den mindste isolationsmodstand og spændingskredsene, der skal måles.


Isolationstest anvendes også for søgning af afledningsfejl. ELIT installationstestere har ekstra stort måleområde med ekstra god opløsning og stor nøjagtighed.


På alle ELIT installationstestere kan du vælge prøvespændingen, og du kan indstille grænseværdien for modstanden. Du får så automatisk ‘OK’ eller ‘ikke OK’, og dette gemmes også i din dokumentation - Se vores udvalg af isolationstestere.

RCD-/HPFI Test

En RCD test kontrollerer fejlstrømsafbryderen for at sikre, at den kobler ud ved korrekt fejlstrøm, og at den reagerer hurtigt nok.


En fejlstrømsafbryder indeholder en sumstrømstransformer, som måler strømmen, der går ud i installationen, og strømmen som kommer tilbage. Hvis der er ubalance, afbryder fejlstrømsafbryderen omgående installationen. Dette kan redde liv eller forhindre ildebrand, og det er derfor meget vigtigt, fejlstrømsafbryderen virker korrekt.


For at forhindre, at installationen påvirker testen, anbefaler vi, at du udkobler eftersiddende sikringsgrupper. 

 1. Du tilkobler instrumentet ved at tilslutte L direkte på en afgangsfase, N på afgangs nul og PE på tilgangs nul. Hermed undgår du at måle på eksisterende fejl, forstyrrelse eller dårlig jord.
 2. Du skal på instrumentet indstille korrekt RCD type, udkoblingsstrøm og funktion. Du kan læse om de gældende metoder i DS/HD 60364. 


Der skal normalt testes med både ½, 1 og 5 gange mærkestrøm. Auto test funktionen, der som standard ligger I ELITs installationstestere, indeholder alle disse tests ved både 0° og 180° polaritet.

 • Type AC (f.eks. HFI) skal testes med autotest type AC (1 autotest sekvens)
 • Type A (f.eks. HPFI) skal testes med autotest type AC + A/F (2 autotest sekvens)
 • Type B (f.eks. HPFI AC/DC) skal testes med autotest type AC + A + B/EV (3 autotest sekvenser).


En autotest sekvens indeholder 6 forskellige test. Ved ½ gange mærkestrømmen bør RCDen ikke udkoble, da den så er for følsom. Ved 1 og 5 gange skal den udkoble inden for den gældende reaktionstid. Så under en korrekt autotest udkobler RCDen 4 gange, hvor du skal genindkoble den for at testen fortsætter.


Du kan også vælge rampetest
, som i små step hæver fejlstrømmen, således at du kan aflæse, ved hvilken strøm den aktuelle fejlstrømsafbryder udkobler.


Bemærk, at ikke alle installationstestere på markedet kan teste type B
. Type B anvendes ofte ved frekvensomformere, solceller, varmepumper og ladestandere.


Du kan også vælge Ub/Re funktionen, som måler fejlsløjfeimpedans og berøringsspænding.


Fejlsløjfeimpedansen er den samlede værdi af modstand i beskyttelseslederen, jordspyddets overgangsmodstand, transformerens jordmodstand og tilbage til målepunktet.


Ved beskyttelse med en RCD med en mærkeudløsestrøm på 30 mA betyder dette en maksimal sløjfeimpedans på 1666 ohm. Bruges der en RCD med en udløsestrøm på f.eks. 300 mA, må sløjfeimpedansen højst være 166 ohm. 


Testknappen på RCD afbryderen må først betjenes efter alle målingerne. Så kontrolleres det, at testknappen virker. Hvis RCDen ikke virker korrekt skal den udskiftes – se ELITs udvalg af kvalitets RCDer her.

Kortslutningsmåling/impedans

Måling af impedans beregner samtidig Ikmin og anvendes typisk til at kontrollere, om den kortslutning som opstår i den fjerneste ende af installationen, er stor nok til at udkoble / springe sikringen i tavlen, inden for gældende regler f.eks. 0,2s  eller 0,4s i TN systemer.

 1. Du vælger kortslutning på instrumentet og vælger L-L, L-N eller L-PE. 
 2. Du tilslutter instrumentets prøveledninger til fase/fase og jord, eller fase/nul og jord. 
 3. Ved test belaster instrumentet kortvarigt installationen, så der opstår et spændingsfald.
 4. Instrumentet beregner impedansen samt kortsslutningsstrøm.


Som den eneste installationstester viser ELIT AutoEV også direkte Ikmax3F. Ik max er normalt en 3 faset kortslutning i installationens udgangs punkt. Ikmax anvendes typisk til at kontrollere, at materiel er dimensioneret til kortslutningsniveauet, f.eks. ved tavlemærkning.


Når du måler kortsslutningsstrøm, kan du på din ELIT AutoEv indstille sikringstype og direkte få godkendt eller ikke godkendt for den aktuelle måling.


Hvis du vælger L-PE måler du jordsløjfe impedans med ekstra stor nøjagtighed.

Kontrol af overgangsmodstand til jord.

Det er meget vigtigt at jordelektroden/jordspyddet, overholder kravet for overgangsmodstand til jord. F.eks. 1666 ohm ved 30mA RCD.


Der findes flere måle metoder: 

 • 2-polet modstandsmåling med god reference, 
 • jordsløjfe modstand med nettet som reference eller 
 • 3-polet med hjælpespyd, når stor nøjagtighed er påkrævet. 


Vælg den ønskede metode på installationstesteren.


Den ægte 2-polet jordmodstandsmåling
er en modstandsmåling med en kendt reference med meget lav modstand. F.eks. nul eller et stort net af metalrør.


Jordsløjfe-/fejlsløjfeimpedans med nettet som reference: 

 1. Instrumentet tilsluttes fase/nul samt PE lederen til jordelektrodes, som skal måles. 
 2. Det anbefales at frakoble andre forbindelser, som kan give indirekte og parralle jordforbindelser. 
 3. Installationen slukkes, da den ellers vil stå ubeskyttet, indtil jordelektrode monteres igen. 
 4. Denne metode kaldes nogle steder fejlagtigt også 2-polet. 
 5. Metoden er nem og hurtig, men kræver forsyningsspænding og er ikke egnet ved måling af små modstande.


3-polet jordmodstandsmåling (62% metoden)
udføres med 2 hjælpespyd. 

 1. Tilslut instrumentet til elektroden som skal måles.
 2. Det ene hjælpespyd sættes i en afstand på 10 gange længden af spyddet (f.eks. 21 meter ved et 2,1 meter spyd). 
 3. Hjælpespyd 2 sættes på 62% af afstanden fra jordspyddet. 
 4. For kontrol af målingen kan 62% spyddet rykkes lidt frem eller tilbage for at se om målingen forbliver uændret. 
 5. Hvis der ses forskellige værdier, må man øge afstanden mellem alle 3 punkter. 
 6. Denne måle metode kræver ikke net-spænding og er velegnet for måling af små værdier.


Ved jordmodstandsmåling er det også muligt at sætte grænseværdier for automatisk godkendelse.

Polaritet og fasefølge 

Du skal også kontrollere polaritet og fasefølge. Polaritetstesten har det formål at kontrollerer om fase, nul og jord er korrekt og rigtigt monteret. Fasefølgetesten viser om alle faserne er monteret med rigtigt drejefelt. 


Polaritetstesten
udføres ved, at du vælger område V. 

 1. Tilslut prøveledningerne, brun til fase, blå til nul og gul/grøn til jord i udtaget. 
 2. Eller brug den praktiske stik adapter direkte i stikkontakterne. 
 3. Installationstesteren vil nu vise spændingsniveauerne og forskellen på spændingen mellem fase, nul og jord. 
 4. Husk at udfører testen i alle stikkontakter.


Fasefølgetesten
udfører du ved at tilslutte prøvepindene L1, L2 og L3 på de på tilsvarende faser i installationen. Herefter viser instrumentet både spændingsniveauerne og drejefelt.


Når dette er gjort, kan du teste forskellige andre parametre såsom: CEE stik og reparationsafbryder. Spændingen sammenlignes mellem de to punkter, og spændingsfaldet beregnes. Bemærk, at du også skal kontrollere spændingsfaldet i yderpunktet med den forventede belastning.

Spændingsfald

Der skal også være styr på spændingsfaldet.


Mange brugsgenstande er designet til at fungere ved en nominel spænding. Både for lav og for høj spænding kan give problemer. Mange er blevet overrasket over, at selv relativt korte kabeler kan medføre et forholdsvist stort spændingsfald.


Der er derfor i 60364-5-52 § 525 og tabel G.52.1 specificeret grænseværdier for spændingsfald i forskellige installationstyper. Hvis du kender alle data, kabellængder og  ledningsdimensioner, kan du beregne spændingsfaldet, det er dog besværligt og tidskrævende.


Hvis du vælger en installationstester, som direkte måler og beregner spændingsfaldet, bliver det nemt og hurtigt. Vælg område for spændingsfald og mål netimpedans i udgangspunktet og i den fjerneste ende af installationen. Ud fra dette kan instrumentet beregne spændingsfald i volt og procent.

Andre praktiske funktioner på din installationstester

De nye krav til transientbeskyttelse er skærpet i DS/HD60364. Der skal nu transientbeskyttelse i næsten alle nye installationer. Transientbeskyttelse kortslutter typisk via en varistor til jord, hvis en overspænding overskrider en kritisk værdi. Derfor bør du vælge en installationstester med varistor test.


Lækstrøm er også blevet vigtigt at have styr på. En lækstrøm er en elektrisk strøm i en uønsket ledende vej under normale driftsforhold. Lækstrømme øger risikoen for uønsket udkobling eller mætning af fejlstrømsafbryderen og dermed ingen udkobling, hvis der opstår en fejl. Lækagestrøm må max være 0,3xIn for foransiddende RCD.


Med en lækstrøms tang til din installationstester kan du nemt og hurtigt måle lækstrømme og samtidig finde, hvor i installationen de opstår. Lækstrømme måles normalt ved at lukke tangen omkring alle ledere og dermed aflæse difference/sumstrøm direkte i mA. Det er også muligt at fejlsøge og finde afledninger, imens installationen er i drift.


Måling af strøm og forbrug:
Mange steder er det vigtigt at kontrollerer belastningen på installationen. Med en strømtang til din installationstester og mulighed for datalogning, kan du overvåge forbrug og belastning over en periode.

Test af ladestanderTest af ladestander

Der installeres i disse år rigtigt mange ladestandere for el-biler. Der er ikke endnu ikke specielle krav i DS/HD60364 til test af ladestandere. Men der er en række test, som skal foretages i forbindelse med installation af en ladestander. F.eks. test af RCD, måling af ikmin, måling af jordmodstand samt funktions afprøvning. Det er derfor oplagt også at kunne teste selve laderen med sin installationstester. ELIT Euromaster AutoEv kan som markedets eneste installationstester, opfylde alt dette i et instrument og uden besværlige ekstra bokse.


Når du vælger test af ladestanderne, kontrollerer du også kommunikation mellem bil og ladestander, drift, ladestrøm og fejl.

Hukommelse, dokumentation og gratis app

Det er også praktisk med hukommelse, der giver mulighed for oprettelse af mapper og struktur for nem og hurtig dokumentation. En moderne installationstester bør naturligvis kommunikere med din smartphone og bør leveres med gratis apps for både iOS og Android. 


Ovenstående er eksempler på hvad din installationstestere fra ELIT kan måle og dokumentere. Kontakt ELIT for yderligere oplysninger på Tlf. 4844 6060.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for gode tilbud og nyttig information!

<>